எங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

உங்களுக்கு உதவ நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைவோம்

தலைமையகம்

Finexus Campus

வணிக நீட்டிப்பு மையம்

Finexus Towers

ஒழுங்குமுறை இணக்க மையம்

Finexus@City Center

PT FINEXUS JAKARTA

Jakarta (முதன்மை அலுவலகம்)

PT FINEXUS JAKARTA

Jakarta - Alam Sutera (DR)

தமிழ்